Suuren julkisuuden saattelema Tuuliatlas on siis nyt julkaistu. Atlas näyttää kuitenkin sisältävän vain tuulen kuukausikeskiarvon eri paikoissa. Miksiköhän rima on asetettu näin alas? Tokihan keskiarvo kertoo jotain, mutta olennaista tuulivoiman tekniselle toimivuudelle on myös jakauman ominaisuudet tarkemmin. Olisi kiva tietää tarkemmin esim.

  1. Mikä todennäköisyys on sille, että tuulivoima ei tuota mitään?
  2. Mikä on tuulennopeuden muutosnopeuksien jakauma? (Tällä on varmasti suuri merkitys siihen millaisia voimaloita tarvitaan taustalla tehon vaihteluita tasaamaan.)
  3. Kuinka tuulennopeudet eripaikoissa korreloivat keskenään? (Tämän voi varmasti laskea kuukausikeskiarvoista, mutta onko tulos sama lyhyemmällä aikavälillä?)
  4. Mikä on ennusteisten virheiden jakauma eri aikaväleillä? (Tästä löytyy jotain Eon Netzin raportista ja myös Hannele Holttisen väitöskirjasta.)

Vähän ihmetyttää miksei tätä dataa ole annettu, koska sinänsä se luultavasti on kuitenkin laskettu simulaatioissa joiden dt on paljon kuukautta pienempi. Pelkkä kuukausikeskiarvo ei kerro sitä mitä infrastrukturia tuulivoima tarvitsee rinnalleen, jotta sen sähköntuotanto saadaan vastaamaan kulutusta. Tämä on kuitenkin keskeinen kysymys arvioitaessa toisaalta hankkeiden kokonaiskustannuksia yhteiskunnalle ja toisaalta todellisia ilmastovaikutuksia. Minusta ei ole nimittäin ilmaston kannalta järkevää rakentaa nimellisesti “hiilivapaata” tuotantokapasiteettia, mikäli tämä kapasiteetti rakennetaan fossiilisten voimalaitosten varaan. Tämä on kuitenkin ymmärtääkseni tilanne likipitäen kaikkialla missä tuulivoimaa on tähän asti rakennettu. Nyt monen retoriikassa tuulivoimaa käsitellään ikään kuin irrallisena “ekologisena” palana ilman, että tehdään selväksi mitä se edellyttää taustalla olevalta energiainfrastruktuurilta.